Taakomschrijvingen

Voorzitter
De voorzitter heeft de algehele leiding. Hij delegeert de werkzaamheden en verleent ondersteuning waar dat nodig is. Daarnaast onderhoud hij de externe contacten met andere verenigingen, gemeente, zaalverhuurders en andere, voor de vereniging, belangrijke relaties. Het plannen van bestuursvergaderingen (ongeveer 1x per maand) behoort tot jou taken. Bij de bestuursvergaderingen pak je taken op die ter tafel komen.

Secretaris
De verantwoordelijkheden van de secretaris liggen bij het maken van notulen tijdens de vergaderingen (bestuur en ALV). Je bent aanwezig bij de bestuursvergaderingen. Bij de ALV beheer je de presentatie. Het opstellen van verenigingsmails en rondsturen (in combinatie met van PR en communicatie). Bij de bestuursvergaderingen pak je taken op die ter tafel komen.

Wedstrijdsecretaris
De verantwoordelijkheden van de wedstrijdsecretaris liggen bij het Verzorgen van aanmeldingen van de teams jeugd- en seniorencompetitie en eventueel beker- en recreantencompetitie richting Nevobo in overleg met de technische commissie. Ook de organisatie van (beker)wedstrijden en trainingen (zalen en planning, fluit- en telschema, wedstrijdformulieren)
Samen met penningmeester en technische commissie voer je controle uit op de zaalhuur en indeling. Je bent ook het contactpersoon van de vereniging voor wedstrijdwijzigingen

Penningmeester
De penningmeester stelt de begroting en jaarrekening op. Indien gewenst geeft hij tussentijds verslag van de financiële situatie van de vereniging aan het bestuur. Ook de verzorging van de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot de financiële huishouding van de vereniging behoort tot deze taak. Tevens ben je lid van het bestuur van Enervo.

PR en Communicatie
Deze verzorgt de totale informatiestroomvoorziening naar de leden en andere voor de club belangrijke contacten zoals media, sponsors. Dit is tevens een bestuursfunctie.

Hoofd TC
Het hoofd TC draait mee binnen de TC, en vertegenwoordigd de TC in de bestuursvergaderingen.

Lid TC
De TC is verantwoordelijk voor alle technische zaken die in de vereniging voorkomen. Dit betreft met name:
 Uitzetten van technisch beleid en doelstellingen van Enervo
 Maken van teamindelingen (i.s.m. trainers)
 Opstellen van trainingstijdenschema’s
 Aanstellen van trainers en coaches
 Periodiek overleg en evaluatie met teams en trainers
 Bemiddelen bij conflicten tussen teams en trainers
 (Potentieel) nieuwe leden worden aangemeld bij de voorzitter van de TC.
 De TC bepaalt bij welk team er structureel wordt meegetraind of meegespeeld (i.o.m. trainers).
 Inzet van niet-leden wordt bepaald door de TC, i.o.m. team en trainer. Eerst wordt gekeken naar mogelijkheden voor het oplossen van een probleem d.m.v. inzet van eigen leden.

Sponsorcommissie
Het werven van sponsors die bereid zijn om onder bepaalde voorwaarden een bijdrage in
geld en/of materialen beschikbaar te stellen aan de vereniging.

Scheidsrechter coördinator
Het werven en enthousiasmeren van nieuwe scheidsrechters Het organiseren van de begeleiding en coaching van de scheidsrechters Het organiseren van de opleiding van de scheidsrechters Het organiseren van regelmatige bijeenkomsten met de scheidsrechters. Aan het begin van het seizoen deel je maak je een schema voor de thuiswedstrijden met betrekking tot de scheidsrechters.

Jeugd trainer / coach
Goed functionerende trainers en coaches zijn belangrijk voor zowel het verbeteren van het niveau als het enthousiasmeren en vasthouden van spelers.
De belangrijkste taken van een trainer zijn:
 Geven van training op technisch, tactisch en conditioneel vlak, afgestemd op de kwaliteiten van de spelersgroep en met voldoende variatie en diepgang.
 Aandacht besteden aan de collectiviteit van het team en individuele teamleden; het overdragen van enthousiasme en correct gedrag.
 Duidelijkheid vooraf over doelstellingen van het team en individuele spelers.
 Het in contact treden met de TC indien zich problemen van enige omvang voordoen tussen trainer en spelers.
 Zelfstandig regelen van overname van trainingen d.m.v. verstrekken van opdrachten aan de invallende trainer. Inlichtingen van de TC over de reden van verhindering indien dit frequent gaat gebeuren.

Senioren Trainer / Coach
Goed functionerende trainers en coaches zijn belangrijk voor zowel het verbeteren van het niveau als het enthousiasmeren en vasthouden van spelers.
De belangrijkste taken van een trainer zijn:
 Geven van training op technisch, tactisch en conditioneel vlak, afgestemd op de kwaliteiten van de spelersgroep en met voldoende variatie en diepgang.
 Aandacht besteden aan de collectiviteit van het team en individuele teamleden; het overdragen van enthousiasme en correct gedrag.
 Duidelijkheid vooraf over doelstellingen van het team en individuele spelers.
 Het in contact treden met de TC indien zich problemen van enige omvang voordoen tussen trainer en spelers.
 Zelfstandig regelen van overname van trainingen d.m.v. verstrekken van opdrachten aan de invallende trainer. Inlichtingen van de TC over de reden van verhindering indien dit frequent gaat gebeuren.

Webmaster
De verantwoordelijkheden van de webmaster liggen bij het up to date houden van de website. Het tijdig plaatsen van stukken en het actief verzamelen van nieuws.

Contactpersoon Recreanten
De vertaalslag leggen tussen de recreanten en de TC/rest van het bestuur.

(Regio)scheidsrechter
De verantwoordelijkheid van de (regio)scheidsrechter. Om als VS2 scheidsrechter te mogen fluiten volgt u eerst een in huis training, hiervoor hoeft u dus niet de regio in. Het aantal wedstrijden dat je fluit wordt in overleg met de scheidsrechter coördinator afgestemd, maar hoe meer scheidsrechters we hebben, des te minder wedstrijden je mag/hoeft te fluiten. Je fluit alleen binnen Enervo op de thuisdagen. De scheidsrechter-2 leidt wedstrijden op tweede en eerste klasse van de regio en Topjeugd A en B (met uitzondering van NOJK) wedstrijden.
Vervolgens kan(!) je een opleiding tot VS3 doen. De scheidsrechter-3 leidt wedstrijden op promotieklasse en 3de divisie. In de opleiding leer je onder andere om goed samen te werken met diverse betrokkenen en een consequente, technische lijn te hanteren bij het leiden van wedstrijden. De opleiding bestaat uit een aantal opdrachten die de deelnemers in de praktijk gaan uitvoeren, het fluiten van 6 wedstrijden en het fluiten tijdens de praktijkdag bij de voorrondes van het NOJK in januari. Aanwezigheid bij de 3 bijeenkomsten en de praktijkdag is verplicht. Voorafgaand aan de VS3 wordt via een scan en een spelregeltoets bekeken of je het niveau aan kunt. Deelnemers staan één seizoen ingeschreven en doen binnen dit seizoen hun PvB op promotieklasseniveau. Deelname aan de VS3 is gratis; kosten voor de VS3 zijn verwerkt in de teamgelden.

Activiteitencommissie
De verantwoordelijkheid van de activiteitencommissie ligt bij het organiseren van activiteiten namens de vereniging. Het doel van deze activiteiten kunnen inhouden (naast een leuke activiteit organiseren voor de leden), het nakomen van het sponsorcontract of het genereren van extra financiële middelen.

Jeugdactiviteiten
De verantwoordelijkheid van de jeugd activiteitencommissie ligt bij het organiseren van activiteiten namens de vereniging. Het doel van deze activiteiten kunnen inhouden (naast een leuke activiteit organiseren voor de leden het genereren van extra financiële middelen of het enthousiasmeren van nieuwe leden.

Kascommissie
De kascommissie van een vereniging is een speciale commissie die de boekhouding van de vereniging controleert. De belangrijkste taak van de commissie is het controleren van de jaarrekening, gemaakt door de penningmeester. Verder kan de kascommissie een oordeel uitspreken over het gevoerde financiële beleid. Ook kan de commissie vooraf aan een periode de begroting controleren.

Ledenadministratie
De verantwoordelijkheid van de ledenadministratie ligt bij het invoeren van nieuwe leden aan de hand van het aanmeldingsformulier, vervolgens stuur je een (standaard) bevestigingsmail. Ook voer je alle wijzigingen binnen sportlink(het ledenadministratiesysteem van de Nevobo) door, denk hierbij aan verhuizingen of nieuwe email adressen. Ook het uitschrijven van de leden behoort tot jouw verantwoordelijkheid, uitschrijvingen stuur je vervolgens door naar TC, secretaris en penningmeester.

Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon levert een bijdrage aan activiteiten die gericht zijn op het bewustwordingsproces, het behandelen en het voorkomen van ongewenst gedrag en (ongewenste) omgangsvormen. Daarnaast begeleidt en ondersteunt de vertrouwenspersoon medewerkers bij behandeling van klachten en het inhoudelijk vormgeven van het aspect ongewenst gedrag. Bewaakt en ondersteunt het actueel houden van het te voeren beleid.

Kledingcommissie
De verantwoordelijkheid van de kledingcommissie ligt bij het bijhouden van de voorraad van de wedstrijdshirts en broekjes. Het actief monitoren waar nieuwe tenues nodig zijn, en er zorg voor dragen dat deze tijdig bij de leden komen.

Jeugd coördinator
De verantwoordelijkheid van de jeugdcommissie is het op één lijn brengen van de trainingsmethode van alle jeugdteams. Ook het aansturen van de combifunctionaris valt hieronder.
Je hebt een adviserende taak naar de TC toe met betrekking tot de teamsamenstellingen.